"Voor veel bedrijven is de ontwikkeling van hun B2B e-commerceplatform in fases op te delen. Mogelijk herken je je in één of meerdere van de volgende stappen."

Ties Luijendijk, Business consultant

avatar

Product vision: dé katalysator voor je product

Tips om deze samen op te stellen

banner

Tips om samen een product vision op te stellen

Herken je dit? Je hebt een idee om de groeidoelen van jouw organisatie te realiseren met een technische oplossing. Bijvoorbeeld door een nieuw e-commerceplatform of platform voor subscription services te (laten) ontwikkelen.

Om ervoor te zorgen dat je iedereen, inclusief de eindverantwoordelijken, beslissers, budgethouders en mensen die betrokken moeten worden bij de ontwikkeling, meekrijgt, is het handig om een product vision* op te stellen.

* we gaan er voor deze blog van uit dat de business context voor deze doelen en veranderingen al helder en bepaald zijn.

In deze blog vertel ik wat een product vision is en leg ik je uit welke obstakels je bij het formuleren daarvan tegen zou kunnen komen. Ik geef natuurlijk ook tips zodat je deze obstakels kan vermijden, eventueel met de hulp van een externe specialist of implementatiepartner. Hiermee wil ik je helpen zo snel mogelijk en op basis van een scherpe product vision van start te gaan met jouw volgende, technische ontwikkelproject.

 

Product vision: wat het is en waarom je niet zonder kan


Een product vision beschrijft de bedoeling van een product of oplossing en geeft kort en bondig aan wat het product op lange termijn moet gaan doen voor klanten en gebruikers. En welke problemen het product in de toekomst ambieert op te lossen.

 Een helder gedefinieerde product vision helpt om betrokkenen te inspireren en te motiveren en geeft tegelijkertijd een duidelijke richting aan ontwikkelteam, stakeholders en in sommige gevallen klanten en gebruikers. En het is de graadmeter voor een Product Owner om tijdens de ontwikkeling van het product beslissingen te nemen en keuzes te maken. Kortom: een product vision helpt om ‘stakeholder buy-in’ te krijgen en ontwikkeltrajecten ‘on track’ te houden.

 

Obstakels bij het creëren van een product vision


Sinds 2006 helpen we [rb2] bedrijven bij het formuleren van de product vision voor hun ontwikkelprojecten. Soms verloopt dat proces snel en moeiteloos en soms komen we obstakels tegen. Lees welke obstakels we zoal tegenkomen en hoe je ze kan voorkomen.

1. Gebrek aan openhartigheid


Als we dit tegenkomen, is dat vooral bij nieuwe klanten. De samenwerking is dan nog pril, waardoor het vertrouwen nog moet groeien. Bij zowel nieuwe als bestaande klanten komt het ook voor dat het gewenste product intern nog gevoelig ligt. Bijvoorbeeld vanwege de (vermeende) impact op de organisatie. In een gesloten setting is het lastig om te komen tot een product vision die gedragen wordt, inspireert en voor de lange termijn is.


Tips om openheid te creëren:

 • Kies de juiste locatie
  Organiseer product vision sessies op een locatie die stimuleert en voldoende ruimte biedt voor het werken op whiteboards, canvassen en posters. Als locatie kan het kantoor van de klant gebruikt worden bijvoorbeeld als product binnen de huidige business past, of juist buiten kantoor als stimulans voor nieuwe ideeën.
 • Betrek direct de juiste mensen
  Zorg dat de juiste mensen vanaf het begin betrokken zijn bij het vormgeven van de product vision: de business owner/sponsor, product owner, marketeer en technologie owner. Als deze rollen nog niet vervuld zijn, zorg dan eerst voor (tijdelijke) invulling. Eigenaarschap creëer je door mensen mee te laten doen, niet door ze achteraf te informeren.
 • Blijf de product vision bijstellen
  Houd sowieso ruimte om iteraties te maken op de product vision, maar óók om andere disciplines te kunnen betrekken als dat nodig blijkt. Bijvoorbeeld: customer service, logistiek, finance of accountmanagement. Draagvlak creëer je door mensen te betrekken, niet door ze te passeren.
 • Verzilver de frisse blikken van partners
  Indien je gaat werken met een implementatiepartner, nodig dan ook verschillende mensen uit van die partij die hun perspectief en input kunnen bieden: delivery manager, tech lead, architect, business consultant en account owner. Frisse blikken kunnen waardevolle inzichten opleveren!

 

2. Te veel of te weinig detail in de ‘product vision’


In sommige gevallen blijft een product vision te vaag of wordt deze juist te gedetailleerd. Als je met een te vage product vision het ontwikkeltraject start, is de kans groot dat het project gaandeweg onbedoeld van de koers afdwaalt. Te veel detail daarentegen, kan ervoor zorgen dat het product development beklemt in het vinden van creatieve, innoverende, prikkelende oplossingen.

Het bepalen van de mate van details is geen exacte wetenschap en hangt af van de mate waarin het product afwijkt van de huidige business of producten. En wordt ook bepaald door in hoeverre de klanten en betrokken leveranciers de huidige (of nieuwe) business voldoende kennen om het nieuwe product te kunnen bevatten.

 
Tips om jouw product vision concreet en duidelijk op te stellen:

 • Focus op de ‘wat’ en de ‘waarom
  Specifieke oplossingen horen niet thuis in een product vision. Vergeet specifieke technologieën en precieze werking van functies van het product. Deze details komen beter tot hun recht in een productbacklog. De product vision gaat over wat het product doet voor diens gebruiker(s) en waarom, niet hoe de functies van product werken en wanneer het product beschikbaar moet zijn.
 • Giet de product vision in het juiste format
  Gebruik een format met het juiste detailniveau om alle betrokkenen voldoende context te beiden. Wij kiezen meestal tussen een product vision statement, eventueel in de vorm van een ‘elevator pitch’, of een product vision board (extended). De laatste leent zich goed om de kern van het business domein (model en markt) over te brengen, als niet iedereen die goed genoeg kent.[TL1] 
 • Houd de product vision en productstrategie gescheiden
  De product vision is het doel, de strategie is hoe je dat doel denkt te bereiken. De route naar succes moet je onderweg, gedwongen of vrijwillig, kunnen wijzigen.

3. Langzame en slechte acceptatie van de ‘product vision’


Als de product vision opgesteld is, dan wil je waarschijnlijk zo snel als mogelijk de buy-in van alle stakeholders. Want daarmee kan je met het project van start en weet je met hoeveel tijd en het budget je aan de slag kan. Dit is een cruciale stap waar we regelmatig klanten intern mee zien worstelen. Met langzame en slechte acceptatie als resultaat en een uitgestelde (of zelfs geen) start en interne weerstand als gevolg.


Tips voor een snelle, soepele acceptatie van de product vision:

 • Wijs een neutrale facilitator voor het proces en de sessies aan
  Een facilitator zorgt voor een degelijk transparant proces, waarin elke deelnemer een evenwichtige bijdrage heeft. Het aanwijzen van een facilitator zorgt ervoor dat iedereen die inhoudelijke inbreng moet hebben dat ook kan doen, in plaats van het regisseren van het proces en modereren van de groepsdynamiek. Daarnaast voorkomt het een perceptie van voorkeur voor het eigen idee.
 • Breng vooraf in kaart welke stakeholders je wanneer gaat betrekken
  Zowel bij het opstellen van de product vision als bij het itereren en aanpassen daarvan. Sluit mensen niet buiten die later nodig (blijken te) zijn om het product tot leven te brengen.
 • Vraag naar de motivatie van de betrokken om tot een gezamenlijk doel te komen
  Neem het product idee als vertrekpunt en vraag de betrokkenen om hun eigen motivatie te verwoorden om aan of met het product te werken. Zoek naar de grote gemene deler en combineer afzonderlijke doelen tot een doel waar iedereen voor wil gaan.
 • Ontwikkel en verbeter de product vision in kleine stapjes en regelmatig
  Het is een utopie om een product vision in één sessie goed te krijgen; het is een proces dat je in samenwerking met de stakeholders volbrengt.
 • Communiceer vaak, veel en consistent
  Zodat de interne organisatie, de externe partners èn de klanten begrijpen wat de waarde is van het product voor hen en hoe zij eraan hebben bijgedragen
 • Focus bij het communiceren vooral op de waarde voor klanten en gebruikers
  Wat het product voor hen kan betekenen en waarom, en niet op oplossingen, technologie keuzes en planning.
 • Gebruik afbeeldingen, metaforen en verhalen om de productvisie tot leven te laten komen
  Breng de productvisie, en daarmee het product, alvast een beetje tot leven in je communicatie. Zo kunnen betrokken zich verplaatsen in bijvoorbeeld de gebruiker en gaat het leven.

Een B2B e-commerce platform kiezen, 3 zaken die je op weg helpen
- Een B2B e-commerce platform kiezen 3 zaken die je op weg helpen -
Download whitepaper
Een B2B e-commerce platform kiezen, 3 zaken die je op weg helpen - Een B2B e-commerce platform kiezen:
3 zaken die je op weg helpen - Download whitepaper

Wil je meer weten over Ties?

Wil je na het lezen van deze blog of whitepaper aan de slag met het e-commerceplatform binnen jouw organisatie? Of heb je vragen over de besproken onderwerpen? Neem dan contact op:

Ties Luijendijk
Business consultant
+31 (0)299 200 800

photo

Of check hieronder andere e-commerce cases of blogs waar hij een prominente rol in heeft gehad: